Email và số tài khoản sẽ bị xoá và vô hiệu hoá hoàn toàn khỏi hệ thống 25 FIT. Người dùng không thể đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản dựa trên thông tin này.

Người dùng không thể khôi phục lại tài khoản đã bị xoá trừ khi bạn đăng ký tài khoản mới với các thông tin khác theo quy định của 25 FIT như địa chỉ email, số điện thoại,...

Người dùng vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ liên quan việc thanh toán đơn hàng còn tồn đọng (nếu có) cho đến khi hoàn tất.

25 FIT sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến việc mua bán hoặc cho tài khoản đã bị xoá.

25 FIT có quyền giữ lại một vài thông tin quan trọng liên quan pháp lý để phục vụ trong việc đối soát, tra cứu dữ liệu.