Tất cả các khóa

Operation Officer
Welcome các bạn đã đến với bộ phận Operation!

Đây là khóa học về những kiến thức, quy trình chuyên môn trong bộ phận vận hành.
Khóa học bao gồm các nội dung chính sau:
- Quy trình vận hành tại Studio
- Quy trình vận hành At Home
- Quy trình chăm sóc khách hàng
- Quy trình kiểm tra và đảm bảo chất lượng
- Quy trình kho - logistic
Certification icon