Tất cả các khóa

EMS Coach
Welcome các bạn đến với bộ phận EMS Coach!

Đây là khóa học về kiến thức, kỹ năng chuyên môn dành cho các bạn EMS Coach tại 25 FIT
Khóa học bao gồm các nội dung chính sau:
- Kiến thức về EMS Training (mức độ chuyên sâu)
- Cách setup KIT, máy EMS
- Hướng dẫn khách tập luyện với EMS
- Xử lý tình huống và vấn đề xảy ra trong quá trình tập luyện với khách
- Chăm sóc khách hàng
- Kiến thức về dinh dưỡng, Inbody
- Kiến thức về cơ thể người
Certification icon