Welcome On Board!

Welcome On Board!

Chào mừng tất cả các bạn gia nhập gia đình 25 FIT!

Đây là khóa học đầu tiên dành cho tất cả nhân viên mới với các nội dung sau:
- Giới thiệu về 25 FIT và văn hóa của công ty
- Chính sách nhân sự
- Kiến thức cơ bản về thương hiệu, sản phẩm, khách hàng
- Thực hiện các dự án nhóm đầu tiên

Người phụ trách L&D Manager (Trung)
Cập nhật gần nhất 07/10/2021
Thời gian hoàn thành 5 giờ 15 phút
Thành viên 13
Foundation Khởi động 25 FIT
  • Say Hi! - Phần mở đầu
 • Day 1: Company & Culture - Công ty & Văn hóa
  • Giới thiệu về 25 FIT & Văn hóa công ty
  • Chính sách nhân sự
  • Test Day 1
 • Day 2: Foundation Knowledge - Kiến thức chung
  • Brand - Định vị thương hiệu
  • Trải nghiệm khách hàng
  • Kiến thức cơ bản về Fitness/ EMS
 • Day 3-4-5: Challenge - Thử thách chuyên môn
  • Thử thách cùng Seniors!
 • Day 6: Ready to go! - Sẵn sàng về bộ phận
  • 1st Week Self-Reflection